Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

                Prevádzkovateľ e-shopu ako správca osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane rozsahu práv účastníka súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov (ďalej v texte aj ako „Zásady“).

                                                                                      I.

Pre potreby týchto Zásad sa definuje:

  1. Prevádzkovateľ e-shopu:

S´BOTEX, spol. s r.o., IČO: 31 613 233,  so sídlom Námestie slobody 18, 024 01 Kys. Nové Mesto, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 2144/L, zastúpený Ing. Milanom Hacekom, konateľom spoločnosti (ďalej v texte aj ako „Prevádzkovateľ“)

  1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Kontaktnými údajmi prevádzkovateľa sú korešpondenčná adresa: S´Botex, spol. s r.o.
Námestie slobody č.18, 024 01 Kysucké Nové Mesto a telefón: +421908574372, email: sbotex@slovanet.sk (ďalej aj ako „kontaktné údaje“)

  1. Dotknutá osoba:

Fyzická osoba, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar (ďalej v texte aj ako „Dotknutá osoba“)

  1. Osobné údaje:

Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa Dotknutej osoby (ďalej v texte aj ako „Osobné údaje“)

                                                                                      II.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Osobných údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a súvisiacimi právnymi predpismi.

                V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov Prevádzkovateľa a následnými  úkonmi ako preprava tovaru, prípadné reklamácie a pod.

                Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Dotknutou osobou, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu s účastníkom za účelom výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy pri dodržiavaní právnych záväzkov (najmä účtovného, daňového a archivačného) na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ  Dotknutá osoba neposkytne svoje  Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a  poskytnúť  mu služby z nej vyplývajúce.

Osobné údaje budú za účelom a na právnom základe podľa predchádzajúcej vety ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou. Po uplynutí doby uchovávania Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže .

                                                                                 III.

Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám len za účelom výkonu práva v povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a to doručovateľovi  za účelom doručenia tovaru Dotknutej osobe.

                Dotknutá osoba má právo v súvislosti s ochranou Osobných údajov:

  1.  právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom týkajúcich sa Dotknutej osoby
  2. právo na opravu Osobných údajov,
  3. právo na vymazanie Osobných údajov
  4. právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov,
  5. právo namietať spracúvanie Osobných údajov,
  6. právo na prenosnosť Osobných údajov

Dotknutá osoba na právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie Osobných údajov odvolať.

Dotknutá osoba má ďalej právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa uvedenách v čl. I. týchto Zásad.

                                                                              IV.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

Odoslaním objednávky Dotknutá osoba berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracuvávaním osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Sbotex © 2019