Obchodné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kúpna zmluva - objednávka

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.sbotex.sk.
Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom elektronického obchodu www.sbotex.sk (ďalej iba e-shop“).

Kupujúci si vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle prostredníctvom webového formulára. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

Pred zaslaním objednávky je od kupujúceho vždy vyžadované, aby odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí  s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné ukončiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

Objednávka vyplnená a odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy (ďalej iba „návrh“) v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (ďalej iba „e-mailom“) kedykoľvek pred jej potvrdením predávajúcim, po potvrdení iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady   ako napríklad doprava k zákazníkovi).

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude kupujúci vyrozumený a to e-mailom.

Potvrdením návrhu predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok (časť 1.Kúpna zmluva-objednávka), je záväzná.

2. Zmluvné strany

Predávajúci: S´Botex, spol. s r.o., Námestie slobody 18, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31613233, DIČ: 2020423504, IČDPH: SK2020423504 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2144/L.
Kupujúci: Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu tak, ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. Popis tovaru a cena

Popis jednotlivých tovarových položiek spolu s cenami tovaru a prepravným sú uvedené na stránkach e-shopu. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy upresnená kupujúcemu potvrdením objednávky e-mailom.Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Ceny tovaru a poštovného sú konečné.

4. Dodacie podmienky (ďaľšie informácie v prílohe spôsob doručenia)

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky e-mailom. Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje. Doba dodania tovaru kupujúcemu odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim je 3-5 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru. Ak tovar nebol doručený kupujúcemu do 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy. Ak tovar nemožno doručiť z dôvodu skončenia výroby tovaru,  predávajúci sa pokúsi zabezpečiť zodpovedajúcu náhradu za obdobných podmienok, ale iba s písomným, prípadne elektronickým súhlasom (mailom) kupujúceho.

Pri preberaní tovaru obdrží kupujúci doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru pri platbe na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad dostane kupujúci v každom balíčku vedľa objednaného tovaru. Doručovanie tovaru kuriérom prebieha v pracovné dni približne v čase od 8:00 do 16:00. Nemôžeme zariadiť, aby sa k Vám rozvoz dostal v určitý čas.

Pri preberaní je kupující povinný skontrolovať stav zásielky (porušenie krabice alebo pásky) a ODMIETNÚŤ prevziať neúplnú alebo poškodenú zásielku!

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť predávajúcému, spísať s prepravcom škodový list a tento do 24 hodin zaslať e-mailem prodávajúcemu. Ak podpíšete na dokladoch od prepravcu prevzatie tovaru, na dodatočnú reklámaciu - ako je neúplnosť alebo poškodenie zásielky - strácate nárok. V prípade, že čiaska nákupu bude v rámci storna alebo dobropisu apod. nižšia, než je výška pre poštovného, je predávajúci oprávnený poštovné účtovať podľa cenníka alebo skutočných nákladov.

5. Platobné podmienky

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 5. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov):

Číslo účtu spoločnosti spolu s variabilným symbolom = číslo faktúry pre prípad platby bankovým prevodom bude súčasťou dodávky tovaru. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené, ak kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

6. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho objednávky vykazujú špekulatívny charakter.

Záručná doba na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov. Pokiaľ nie je uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka 24 mesiacov na výrobné vady.

Záručná doba 24 mesiacov začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od kuriéra.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci v prípade, ak kupujúci takéto vady alebo rozdiely v množstve zistí kontrolou pred kuriérom a oznámi to predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru (ihneď = v ten deň). V takomto prípade, ak sa zistia vady tovaru alebo rozdiel v množstve pri prevzatí tovaru, kupujúci je povinný vykonať zápis do dodacieho listu a kuriér je povinný potvrdiť kupujúcemu zápis do dodacieho listu, že tovar je vadný alebo, že existujú rozdiely v množstve tovaru. Za iný spôsob reklamácie predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Upozorňujeme tiež kupujúcich, že 24-mesačná záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

Reklamovaný tovar by mal byť zaslaný ako doporučená zásielka Slov. poštou,alebo kuriérskou spol. Neposielajte tovar na dobierku, pretože nebude prevzatý. Po obdržaní zásielky bude reklamácia spracovaná a najneskôr do 30 dní od príjmu reklamáciu vybavíme.

Reklamačné obdobie začína dňom splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

  1. doručenie reklamovaného tovaru na sídlo spoločnosti
  2. doručenie kópií daňového dokladu o nákupe (kópia faktúry)

V prípade zamietnutia reklamácie je reklamovaný tovar možné vyzdvihnúť bezplatne na adrese: S´Botex, s.r.o., Cesta do Rudiny, 024 01 Kysucké Nové Mesto v pracovných dňoch v čase 8,00 - 14,00 hod. Zákazník môže dobrovoľne požiadať o doručenie zásielky kuriérskou službou priamo na jeho adresu za bežnú sumu účtovanú za prepravu, a to v plnej výške, ktorá mu bude oznámená mailom.

V prípade uznanej reklamácie bude opravený  resp. nový tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.

Peniaze nie je možné vracať dobierkou. Vracia sa suma za tovar, poštovné hradí kupujúci.

Upozorňujme, že zásielky zaslané bez dokladu o nákupu, alebo čísla faktúry (viď. vyššie) a označenia reklamovanej /vrátenej položky/, nemôžeme vybaviť.

Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po zistení závady. Reklamovaná  obuv musí byť suchá a riadne vyčistená!

Výmena veľkosti:

V prípade výmeny veľkosti pošlite tovar s dokladom o nákupe alebo číslom faktúry, uvedeným meneným tovarom (pre čo najrýchlejšie vybavenie odporúčame kópiu dokladu s označenou menenou položkou) a veľkosť, ktorú si želáte odoslať.

7. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 ods.1 zákona č.108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 14 pracovných dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý ani poškodený, (vyskúšať tovar je povolené) musí byť zabalený v originálnom obale, kompletný aj s príslušenstvom /štítky/ a doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe – faktúrou, ktorá musí obsahovať číslo účtu kupujúceho. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená zásielka, prosíme neposielajte tovar na dobierku, nebude akceptovaný. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar pošleme prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho uvedenie tovaru do pôvodného stavu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak s termínom dodania tovaru dlhším ako 14 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené písomnou alebo elektronickou formou (e-mailom) do 12 hodín od e-mailového oznámenia predávajúceho, že doba dodania tovaru bude dlhšia ako 14 pracovných dní. Neskoršie doručenie odstúpenia od zmluvy alebo inou ako vyššie uvedenou formou predávajúci neakceptuje.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona  o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nedáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre doručenie tovaru.

Registráciou zákazníka ako žiadateľa o novinky alebo akcie, zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný     o novinkách v našom internetovom obchode. Ak zákazník nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja   a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 4. 2013 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontrolný orgán Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1. Odbor tecnickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel.č. 041/7632130, email: za@soi.sk

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Sbotex © 2019